Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської районної ради Харківської області

 

Календарь праздников http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif

ЗАВДАННЯ на 2018/2019 навчальний рік

Основні завдання на 2018/ 2019 навчальний рік

 

         У 2018/2019 навчальному році загальною методичною темою ліцею буде «Розвиток творчої та інтелектуальної обдарованості учнів в процесі інноваційної  діяльності ліцею».

Проаналізувавши роботу колективу у 2017/2018 навчальному році, у методичній роботі з педагогами у 2018/2019 навчальному році спрямувати діяльність   на:

-розбудову професійної педагогічної спільноти зі стійкими горизонтальними зв’язками;

-диверсифікацію форм навчально-методичної роботи з педагогічними працівниками на основі диференційованого підходу;

-підтримку педагогів у формуванні їх готовності до реалізації освітньої реформи, набутті відповідних компетентностей;

-стимулювання педагогів до самоосвітньої діяльності в міжатестаційний період з опорою на їхню активність, досвід і знання.

-формування інноваційного, інтерактивного, конкурентного освітнього середовища в ліцеї;

-підготовку педагогів до опанування й реалізації в навчально-виховній діяльності компетентнісного підходу, ціннісних засад, педагогіки партнерства, принципу дитиноцентризму та загальноосвітніх орієнтирів, визначених концептуальними основами нового стандарту.

         Особливу  увагу приділити підвищенню професійної компетентності таких професійних груп:

-учителів навчальних предметів, що винесені на державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання;

-учителів початкових класів щодо підготовки до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

- учителів іноземних (англійської) мов; .

Крім того:

1) Вивчення нормативних документів, оволодіння методичними та теоретичними основами відповідної області науки (за фахом), сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою викладання предметів.

2) Продовжити  роботу щодо переходу на новий зміст навчання учнів 9 -х класів

3) Систематичне вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, методичних матеріалів про зміст, форми і методи проведення уроків, факультативних та позакласних занять.

4) Вивчення та застосування на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи та творчості, новаторських пошуків педагогів.

5) Вивчення та аналіз стану якості знань, умінь і практичних навичок учнів, виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу.

6) Підготовка та проведення заходів, спрямованих на удосконалювання навчально-виховного процесу, підвищення освітнього рівня учнів, надання практичної допомоги педагогам в оволодінні сучасними методами викладання і виховання, підвищення професійної майстерності і психолого-педагогічної підготовки вчителів.

7) Впровадження рейтингової оцінки професійної діяльності вчителів на основі результатів роботи (моніторинг навчальних досягнень, участь у олімпіадах, турнірах , професійних конкурсах, тощо).

8) Забезпечення результативної участі вчителів у конкурсах професійної майстерності.

9) Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах безперервної освіти, вивчення ефективного педагогічного досвіду, впровадження елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

10) Поширення досвіду роботи педагогів ліцею через засоби масової інформації, зокрема, на сторінках фахових періодичних видань.

 

2.   В організації навчальної діяльності учнів та підвищенні якості

викладання і рівня навчальних досягнень учнів

  1. Продовжити проведення моніторингу навчальних досягнень учнів, подальший аналіз недоліків, вироблення відповідних  рекомендацій;
  2. Вивчення стану викладання предметів, враховуючи результати навчальних досягнень учнів за минулий навчальний рік та відповідно до перспективного плану вивчення стану викладання окремих предметів;
  3. Вивчення адаптації учнів 1-их , 5-их та 10 –го класів до умов  основної та профільної школи;
  4. Проведення індивідуальної корекційної роботи з учнями, що мають потенціал до вивчення усіх предметів на високому рівні, та їх батьками з питань організації навчально-виховного процесу;
  5. Розробка системного підходу щодо підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад  з навчальних предметів усіх рівнів, конкурсів та МАНу;
  6. Удосконалення профільного навчання, формування та розвиток класів з поглибленим вивченням предметів.

 

 

  1. У виховній  роботі:

На виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді:

-забезпечити реалізацію заходів регіонального освітнього проекту «Виховний простір Харківщини»,

-сприяти орієнтації педагогів на формування у дітей та молоді національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвиток духовно-моральних цінностей українського народу, толерантного ставлення до інших культур і народів. 

 

        

Посилити увагу підготовці педагогів, особливо класних керівників, до організації ефективної превентивної виховної діяльності (формування основ правової поведінки, здорового способу життя)  серед учнівської молоді, педагогічної та батьківської спільнот.

 

         Вживати заходів щодо підвищення рівня психологічної грамотності в освітньому просторі ліцею, для чого сприяти:

-посиленню взаємодії педагогічних працівників, фахівців психологічної служби та представників органів і служб щодо захисту прав дітей,

-подолання негативних психологічних наслідків подій, що відбуваються в країні.