Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської районної ради Харківської області

 

Календарь праздников http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

          Роботу з учнями, батьками та педагогічним працівникам спрямовано на реалізацію Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2014 року №344/2014), Концепцією національно – патріотичного виховання та здійснювати виховну діяльність для формування систкми ціннісних ставлень: до себе; до сім'ї, родини, людей; до суспільства і держави; до праці; до природи; до культури і мистецтва.

Протягом 2018/2019 навчального року необхідно підвищити рівень національно - патріотичного виховання та превентивної роботи.

Серед основних завдань Національної стратегії є побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

У Законі України «Про освіту» визначені завдання загальної середньої освіти, акцентується увага на  вихованні громадянина – патріота Вітчизни, який здатен до подальшої освіти і трудової діяльності, із вільними політичними поглядами;  на формування творчої особистості учня, свідомого ставлення до своїх обов’язків; виховання поваги до національних скарбів українського народу; вироблення навичок здорового способі життя.

У Концепції національної Програми виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності і зміцнення моральних основ суспільства поставлені ряд завдань:

 • виховання високих моральних якостей, культури і трудової моралі;
 • збереження повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді;
 • запобігання злочинності, попередження інформації, яка містить в собі елементи асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, порнографії, пропаганди наркотичних речовин.

Головним завданням школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного обрання свого місця в житті.

Виховання органічно поєднується з процесом навчання дітей, оволодінням основ наук, багатством національної і світової культури.

Підвищення результативності виховної роботи в навчальному закладі сприяє вдосконалення системи діючої виховної роботи, ПОШУК НОВИХ СИСТЕМ ВИХОВАННЯ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ РОЗВИВАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Таким чином, ГОЛОВНИМ ЗАВДАННЯМ ВИХОВНОЇ РОБОТИ в закладі в 2018/2019 навчальному році необхідно визнати СТВОРЕННЯ ВІДПОВІДНИХ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ВИСОКОІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ З ГРОМАДЯНСЬКОЮ ПОЗИЦІЄЮ, яка готова до конкурентного обрання свого місця в житті.

Поряд з цим завданням важливими також є:

 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
 • підвищення соціального статусу, зміцнення й розвиток виховних функцій;
 • забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання учнів, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль;
 • посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з школою;
 • розвиток учнівського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху;
 • оптимізація змісту і форм виховного процесу;
 • збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості;
 • попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість;

    -  формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

 

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

1. Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів.

2.  Виховання духовної культури особистості.

3. Виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної символіки.

4.  Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою.

5. Утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті.

6.  Збагачення народних традицій, звичаїв.

7.  Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці.

8. Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря.

9. Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я.

10.  Формування екологічної культури учнів, гармонії їх відносин з природою.

11. Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації.

12.  Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.

13.  Підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності.

14.  Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.

15. Зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям.

16. Організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет.

17. Доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

 

Очікувані результати

 

 1. Удосконалення системи управління та контролю за НВП.
 2. Покращення досягнень учнів.
 3. Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.
 4. Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів, спортивних залів, обладнання.
 5. Підвищення результативності профільного навчання та поглибленого вивчення предметів.
 6. Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи педагогічних працівників закладу.
 7. Підвищення мотивації педагогів навчального закладу на участь в засвоєнні передового педагогічного досвіду.
 8. Підвищення навчальної мотивації учнів з низьким  рівнем навчальних досягнень.
 9. Формування позитивного іміджу навчального закладу.